چاره چیست؟

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان
انسان در اثر مداومت در خوشخویی یا مداومت در ترشرویی و عبوسی کم‌کم به این حالت معتاد می‌شود. این شخص شاید دلیلی برای عبوسی ندارد ولی به طور ناخودآگاه به این کار معتاد شده است.

اگر شخصی به این ترتیب بیمار شد معالجه‌اش چیست؟ معالجۀ او با تمرین است. یکی از راه‌ها این است که نصایح و شعارها را به طور مختصر و کوتاه بنویسد و دائماً بدان مراجعه کند تا رفته رفته این عادت در او مستقر و پایدار شود و احتیاج به تذکر نباشد.

مقصود از نوشتن شعار فراموش نکردن و به یاد مطلب بودن است و اگر کسی این روش را انجام دهد دیگران هم از او تقلید می‌کنند و یاد می‌گیرند.