سخنی خطاب به بشریت

گلهای راهنمایی جلد دوم سخن من چیست؟

این سخنان را خطاب به عالم بشریت می‌گویم و روی خود را به همۀ افراد انسان از هر نژاد، هر رنگ، هر ملت، هر کشور، هر قاره و هر جمعیت و هر طبقه می‌کنم که:

ای انسان، جنگ و اختلاف بس است، دوران دشمنی و خصومت را سپری کن و اینک که چاره‌ای جز صلح و محبت برای بقای هستی خود و ترقی عالم نداری در این راه مقدس با عزم مردانه بکوش تا همۀ افراد جهان از عالم وحدت ادیان و یگانگی و دوستی و محبت و مزایای آن بهره‌مند و برخوردار شوند.