زندگی شیرین

گلهای راهنمایی جلد دوم سخن من چیست؟

پس بدان که با همین یک عمل و یک حالت که توصیه کردم یعنی اتخاذ نیت خیر، محیط زندگی خود و جامعه شیرین خواهد گردید. و با همین تصمیم پاکیزه و مقرون به صواب، عالم بشریت حالتی خواهد یافت که از جنگ و دشمنی و کینه و نفرت بیگانه خواهد شد.