شعله و نور ایمان

گلهای راهنمایی جلد دوم تحلیلی از وحدت ادیان
شعله ایمان در همه جا یکی و حرارت آن یکی است. اینجا طفلان بودایی ژاپنی را می‌بینید که با کمال خضوع و ایمان مراسم مذهبی خود را به جا می‌آورند.

این شعلۀ ایمان هرچند که مظاهر و اعمالش در ظاهر فرق دارد اما شعله آن یکی است و حرارت آن یکی است. همان برق و نور است که وقتی در اشیاء مختلف ظاهر می‌شود اعمال گوناگون و جلوه‌های مختلف نشان می‌دهد و کارهای متنوع از آن به ظهور می‌رسد، اما باطن همان الکتریسیته و نور است نه چیز دیگر.