باطن صلح‌جوی

گلهای راهنمایی جلد دوم تحلیلی از وحدت ادیان
باطن آنها حکایت می‌کند که انسانند و از لحاظ بشریت تفاوتی بین آنها نیست.

همۀ آنها در باطن صلح‌جویند و طالب ستیز و جنگ با برادران بشری نیستند. این تعصب و تمسک به خودبینی است که انسان را آمادۀ ستیزه و دشمنی می‌کند اما باطن و درون مایل به آشتی و همزیستی است.