تجلی دانش در مادیات

گلهای راهنمایی جلد دوم عالم چگونه است
یکی از مظاهر ترقی دائمی و روزافزون دانش را در وسایل نقلیه می‌توان دید. در بالا گاری‌های سال 1839 میلادی زمانی که اروپاییان برای طلا به کالیفرنیای امریکا هجوم می‌بردند دیده می‌شود و در پایین یکی از جت‌های آخرین سیستم است هر دو وسایل نقلیه نام دارد و چیزی که این میان پیشرفت کرده دانش است.

با این که دانش نتایج مادی می‌دهد و بر مادیات پیاده می‌شود اما خود دانش یک امر بسیط یعنی (معنی) است ولی معنایی است که دائماً در ذرات پیاده می‌گردد و تظاهر می‌کند. هر چند که ما برای دانش نمی‌توانیم جسمیتی قائل شویم و مادیتی برای آن تصور نماییم، اما هر وقت که بخواهیم می‌توانیم آن را در تظاهرات مادی که پیدا می‌کند، مجسم کرده آثار آن را ببینیم. چنان که همه اختراعات و اکتشافات تجسم دانش است.

دانش مثل روح است که در کالبد مادیات ظاهر می‌شود و جلوه می‌کند. همان طور که جسم و روح را نمی‌توان از هم تفکیک کرد و هر دو درواقع دو شکل مختلف از نیرو هستند، دانش و تجسم آن نیز چنین است. بسیارخوب، این دانش با چنین حالتی اعم از این که آن را بسیط یا مادی بدانیم در حال پیشروی است و بسط و مد (امتداد) و دنبالۀ آن مسلم است. اما در کجا پیشروی می‌کند، در چه محلی توسعه می‌یابد و کجا امتداد دارد نمی‌توان دانست و نمی‌توان تصور کرد.