عالم را کرانه نیست

گلهای راهنمایی جلد دوم عالم چگونه است
چرخی که به حرکت درآید اگر نیرویی پشت سر آن نباشد بالاخره می‌ایستد هرچند که مانند این دنده‌ها آن را روغن زنند و کاملاً روان کار کند.

اما همۀ این موانع جزء اجزاء بسیط عالم است که به صورتی درآمده که موجب فعل و انفعال و عمل و عکس‌العمل است در حالی که در عالم لایتناهی و مادۀ بسیط آن سدی نمی‌تواند باشد. عالم مثل محوطه‌ای نیست که در لبه‌ها و کناره‌های آن سدی برپا کرده باشند و دیواری ایجاد شده باشد. هیچ‌گونه سد ولو سد هوایی و گازی ندارد که مانع گسترش مدار آن گردد.