حس دینی و حس مبدأجویی

گلهای راهنمایی جلد دوم ندای نیرومند درونی
وحدت باطن را در زیر قیافه‌های گوناگون و متنوع به روشنی کامل دیدم.

این حس را نباید با حس دینی اشتباه کرد. مختصر تفاوت‌هایی دارد. حس دینی تمایل به ادیان و تشریفات مختلف آنها است که افراد را به این آداب چنان متصل می‌سازد که خود را جدا از سایر افراد می‌بینند در حالی که در باطن جدایی نیست.

اما حس اتصال به مبدأ و حس ارتباط به عالم لایتناهی، حس پیوستگی به عالم وحدت و عالم یگانه است. چون این وجود که مدت کوتاهی به صورت یک بشر در عالم جولان و انجام وظیفه می‌کند از این عالم وحدت منشأ گرفته، لاجرم نشانی از آن به همراه دارد و این نشان آنی او را آرام نمی‌گذارد دائماً او را مثل قطب‌نما به آن سوی، به آن قبله و به آن منشأ می‌گرداند و بالاخره هم پس از طی مراحل گوناگون حیات و تحولات به آن وحدت می‌کشاند.