بتخانه‌های پرزیور

گلهای راهنمایی جلد دوم ندای نیرومند درونی

از آنجا هم گذشته به معابد عظیم هندوستان که با ارتفاع عجیب و هزاران هزار مجسمه و حجاری و زینت‌ها چون صندوق بسیار بزرگی از جواهرات است رفتم. به معابد آنکوروات در کامبوج سر زدم و معبدهای عظیم تایلند را بازرسی کردم. همه جا رفتم و در همه جا گروهی باایمان در حال سجده و رکوع و زمزمه و ترنم به درگاه معبود یافتم.