آتشکده روشن

گلهای راهنمایی جلد دوم ندای نیرومند درونی

آن گاه به آتشکده و معبد زرتشتی‌ها سری زدم و روحانی سفیدپوش را که ردای سفید و کلاه سفید بر سر نهاده و جلو دهان خود را با پارچه پوشانده که نفس او انوار نیران را آلوده نسازد مشغول دعا خواندن به درگاه یزدان است و گروهی مرد و زن در آن سوی زانو زده و با این زمزمۀ آسمانی مشغول حکایت و ترنم هستند و دل‌های آنها نیز به سوی یک حقیقت واحد متوجه است.