سیری در معابد

گلهای راهنمایی جلد دوم ندای نیرومند درونی

باز دست راهنمای حقیقت به یاریم رسید و مرا در همه جا سیر داد و به هر سو روان ساخت. همۀ پرستشگاه‌ها را از نظرم گذراند. از کعبه و کلیسا و کنیسه و دیر و آتشکده بازدید کردم. به هر خانه‌ای که صحبت دین و خدا بود سر زدم در حالی که مغزم انباشته از حقایق نیکوی وحدت بود و همه را با معرفت تجزیه و تحلیل می‌کرد.