تماشایی بر عالم وحدت

گلهای راهنمایی جلد دوم ندای نیرومند درونی

موشک عالم‌پیمای من به این اکتفا نکرده همه جای فضا را طی می‌کند. همه جا نشانی واحد می‌بینم. همه جا را شبیه به هم می‌یابم. این عناصر را که در کرۀ زمین می‌دیدم همان‌ها را در همه جا در همۀ کرات، در همۀ فضاها می‌نگرم که شکل مخلوقات متنوع و ترکیبات گوناگون و هیئت‌‌ها و رنگ‌های متنوع پیدا کرده اما باطن و اصل همۀ آنها یکی است. به یاد می‌آورم که در دریا دیدم از یک آب واحد دریا و عناصر آن هزاران موجود گوناگون و مختلف‌الشکل و مختلف‌اللون به اندازه‌ها و نسبت‌های گوناگون پدید آمد و مدتی بنا بر مصلحت زندگی کرد و باز تحول یافت و داخل آب دریا شد.