سیر تکامل بشر

گلهای راهنمایی جلد دوم ندای نیرومند درونی
مسیر طولانی سیر تکاملی بشر چون رودخانه مرتب و منظمی همچنان جریان دارد و خواهی نخواهی به پیشرفت خود ادامه می‌دهد.

در مسیر طولانی سیر تکاملی بشر که چون رودخانه مرتب و منظمی همچنان جریان دارد و خواهی نخواهی به پیشرفت خود ادامه می‌دهد همه چیز بشر جهش دارد و در حال تکامل است. این یک سیر طبیعی غیر قابل اجتناب است. عقل و فکر، دانش، تمدن، قدرت، نفوذ و طبیعت و سایر عوامل عالمی همچنان در حال پیشرفت است و هیچ نیرویی نمی‌تواند جلو آن را سد کند.