بی‌وفایی

گلهای راهنمایی جلد دوم صفات نکوهیده
سگ در وفاداری و خدمت ضرب‌المثل است. در اینجا عده‌ای از سگ‌های کوه سن‌برنار را می‌بینید. این حیوانات فداکار در میان برف و یخ در شب‌ها و روزهای متوالی دنبال سیاحان و کوهنوردانی که گم شده و دچار حادثه شده‌اند می‌گردند.

همین طور موضوع بی‌وفایی و بی‌علاقه بودن به انجام تعهدات است که از یک انسان بسیار ناروا است. در اوایل این بیان گفتم که همۀ موجودات در وفاداری که همان انجام استعداد و ثمرۀ طبیعی خودشان در موعد معین هستند می‌کوشند. تنها برخی افراد بشر هستند که از این اصل سادۀ آفرینشی خودداری می‌کنند. بی‌وفایی شامل بسی از صفات زشت مانند دروغ، خدعه، نیرنگ و خیانت را به دنبال می‌کشد. در عالمی که همه موظف به دوستی با هم هستند آیا سزاست که موقعیتی برای اتحاد و پیوند برای انسان فراهم شود و بعد از روی نادانی آن را بر هم زند و از دوستان ببرد؟