سعدی زنده است

گلهای راهنمایی جلد دوم فریاد عشق

دانشمندان هم اینطورند. هفتصد سال است شیخ اجل سعدی علیه‌الرحمه تحول یافته. ولی حالا که شما گلستان یا بوستان او را می‌خوانید مثل این است که سعدی زنده است و برای شما حرف می‌زند. علت این است که سعدی همان گلستان و بوستان و افکار اوست نه خورد و خواب و عملیاتی که در زندگی داشت و نه شکل او. این خور و خواب را همه دارند و همه در این قسمت با او شبیه و شریکند. اما سعدی در حقیقت همین آثار اوست که هنوز هم زنده و پایدار است. بر این پایه است که خود او می‌فرماید:

سـعدیا مـرد نکونـام نمیـرد هرگـز مرده آن است که نامش به نکویی نبرند