سخن پایان

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت درخشنده
تاریکی مطلق در عالم وجود ندارد و همه جا سایه روشن است. اینجا منظره‌ای از شهر هنگ کنگ در هنگام شب نشان داده شده است.

آن کس که این کلام‌ها را به رشتۀ تحریر درآورده با کمال اشتیاق بدین کار پرداخت چرا که مصلحت وجودیش این است. بله این است وحدتی نورانی درخشنده و تابان که چون تیر شهاب در عالم تجلی کرده. خوانندۀ عزیز، این بود سخنانی از حق و حقیقت که به صورت شعر و نثر بیان شد امید است که در آن حقایق را روشن بینی چرا که این مکاشفتی است و مرا که از شوق و خلوص درونم مشتعل است مداح یزدان یکتای واحد و ثناگوی وحدت عالم خواهی دید. شما هم ای خوانندۀ عزیز امید است از این موهبت الهی استفاده کنید و از این فیض بی‌پایان عالم بهره‌برداری نمایید. بفرمایید درها باز است و آغوش عالم برای پذیرایی مخلصان گشاده است.