اجزاء عالم هستی

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت درخشنده
عظمت عالم لایتناهی چنان نیست که به فکر بشر مجسم شود. اما این حقیقت در فکر یک نفر وحدتی روشن است که او از جهان است و جهان از اوست و عناصر و موادی که در همه به کار رفته متشابه است. در اینجا سحابی آنتنا که 70 میلیون سال نوری از ما فاصله دارد توسط تلسکوپ فضایی هابل در 3 اکتبر 2011 مشاهده و عکسبرداری شد.

پس ملاحظه فرمودید که هستی از عناصر است و افلاک که مجموعۀ جهان را به وجود می‌آورند هستی هستند و اجرامی که جهان را به وجود می‌آورد از همان اجرامی است که در بدن ما هست. هم ما جزء اجرام جهان هستیم و هم اجرام جهان از ما است و ما از آنهاییم و آنها از ما هستند و همه اینها به هم مخلوط و در هم ادغام هستند و این وحدت بهترین عدالت و معدلت است و عدالت واقعی و ایده‌آلی که ممکن است به تصور آید همین است. آیا این درس بزرگی برای جهانیان نبود؟