افرادی به نام کرات

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت درخشنده
بعضی از ستارگان منظومه شمسی و برخی از ستارگان درشت آن طور که از بالای گنبد یک رصدخانه مدرن دیده می‌شود.

این بود مختصری از جریان واحدی که زمین نام دارد. واحدی را به نام بشر که خودتان باشید تجزیه کردیم. واحد بزرگتری را به نام زمین که از آن آگاهی مختصری دارید دانستید. اینک بدانید که واحدهای دیگری هم هست به نام افلاک. یعنی همان طور که در زمین تنها بدن شما نیست بلکه میلیاردها از امثال شما وجود دارد. واحدی به نام زمین یا فلک هم تنها نیست و میلیاردها از آن در عالم وجود دارد. این ها هم مثل بشر تشکیلاتی دارند، اجتماعاتی دارند که وضعشان به علت اقتضای وجودی خیلی مرتب‌تر و منظم‌تر از بشر است. مثلاً منظومۀ شمسی با افلاک و اقمار فرعی یک خانواده را تشکیل می‌دهند که آن هم خود واحدی است. میلیون‌ها از این واحدها دست به هم داده تشکیل کهکشان را می‌دهند که آن هم یک واحدی است به نام یک کهکشان. هزاران کهکشان دست به هم داده تشکیل مجموعه سحابی را می‌دهند... و خلاصه همین طور تشکیلات سلسله‌مراتب پیش می‌رود تا این که تشکیل عالم واحد را می‌دهند.