واحدی به نام زمین

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت درخشنده
منظره کره زمین آن طور که فضانوردان آن را در نیمه راه بین ماه و زمین دیدند. این منظره از پشت لایه ضخیمی از ابر دیده شد و قسمتی ازآمریکای شمالی را نشان می‌دهد. علت واقعی این طرز دیدن زمین سرعت گردش زمین است و ما بعداً در این خصوص مطالبی خواهیم گفت.

همان طور که سلول‌ها و گلبول‌ها و یاخته‌ها و میکروب‌های پراکنده روی هم جسم ما را به وجود آوردند، ما موجودات مختلف به ضمیمۀ همه حیوانات، حشرات، همه نباتات و هر چیز دیگر جسم زمین را تشکیل می‌دهیم و این زمین هم یک موجود واحد زنده‌ایست که زندگی مخصوص به خود دارد، حرکت می‌کند، انواع حرکات مختلفه دارد، در دلش مثل درون ما غوغایی از حیات و حرارت است و برونش مثل برون ما پر از موجودات و میکروب‌ها و سلول‌ها است. نسبت ما به زمین شاید در حدود نسبت بزرگی یکی از میکروب‌های پوست به بدن شما بلکه کوچکتر باشد. بله ماها جزء بدن زمین هستیم بدون این که بدانیم. همان طور که میکروب جزء بدن ما هم از بدن ما خبر ندارد. زمین هم از فرد فرد ما خبر ندارد کما این که ما از فرد فرد میکروب‌های بدن خود بی‌خبریم.