نتیجۀ واحد

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت درخشنده
هر بدنی از میلیاردها سلول تشکیل شده و حتی یک جنین که تازه تشکیل گردیده دارای میلیون‌ها سلول است که بعداً بر تعداد آنها اضافه می‌شود. در اینجا نطفه انسان در 6 هفتگی را مشاهده می نمایید.

هرچند ذرات و اجزاء ظاهراً پراکنده‌اند و دور از هم زندگی می‌کنند ولی حاصل کار و زندگی آنها واحد است. هر کجا بنگریم عدد و افراد خواهیم یافت. مثلاً این بدن انسان است که از میلیاردها سلول و میکرب و اجزاء ریز زنده ترکیب گردیده که هر یک به کار خود با نهایت جدیت و علاقه مشغولند و شاید اصلاً پی نبرند که برای چه کار می‌کنند و شاید ندانند که حاصل تمام زندگی و کوشش آنها صرف واحدی می‌شود که بدن انسان نام دارد.