وسایل پیوستگی

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت درخشنده
برخی از موجودات در اعماق اقیانوس زندگی می‌کنند که فشار فوق‌العاده عظیمی بر بدن آنها در اثر تراکم آب وارد می‌آید ولی بدنشان برای همین فشار ساخته شده است. چنان که اگر قدری از مکان خود بالا بیایند در اثر فشار داخلی بدن که برای مقابله با فشار آب در آنها تعبیه شده منفجر می‌شوند. چون در اعماق اقیانوس تاریک است این حیوانات هر یک نوعی چراغ‌های طبیعی برای روشن کردن اطراف خود دارند.

ما هم در این عالم این طوریم و به وسیلۀ هوا، موجودات هوایی، اتم‌ها، اشعه، انوار و بسیاری کمربندها و اتصال‌های نامرئی در زمینه‌ای شبیه به همان آب اقیانوس به سایر موجودات پیوند داریم و اصلاً جدایی در بین نیست بلکه به هم متصلیم و پیوسته یعنی وحدت. وحدت ما و سایر عناصر عالم و این همه پدیده‌های ظاهراً جدا و منفصل و باطناً متحد به وسیلۀ وحدت عالم بی‌انتها تأمین می‌گردد که می‌توانیم در عالم حقیقت آن را یک پیکره ببینیم و بصیرت و قوۀ دید قوی فکر ما می‌تواند این پیکر نامتناهی را که عالم نام دارد در مغز تصور کند.