هرج و مرج اقتصادی

گلهای راهنمایی جلد دوم شأن وحدت لایزال
اقتصاد غلط امروز سبب می‌شود که گاهی محصول یعنی نعمت خدا را برای حفظ تعادل قیمت از بین می‌برند در حالی که میلیون‌ها تن گرسنه در جهان وجود دارد.

بی‌نظمی فعلی اقتصادی که در دنیا حکمفرما است مولود همین بی‌نظمی است که در واحد خانواده‌ها وجود دارد. جوامع نمی‌توانند بودجۀ خود را اداره کنند و با وام گرفتن امور خویش را انجام می‌دهند و ملل نیز تعادل بودجه ندارند و کارشان وام گرفتن از یکدیگر است. عدم تعادل اقتصادی در همه جای دنیا دیده می‌شود به طوری که برخی جوامع از زیادی تولید دچار هراس شده و به بحران‌های سخت دچار می‌گردند که گاهی مجبورند در اثر این بحران محصولات خود را به دریا ریزند یا بسوزانند در حالی که ملل بسیاری در جهان با گرسنگی دست به گریبانند. در اثر استقرار وحدت و برادری و محبت تعادل بین این افراط و تفریط ایجاد شده و همۀ دنیا از این نعمت عظمی که تصور سعادت آن امروز مشکل است برخوردار می‌شوند.

هرج و مرج اقتصادی به انواع صورت‌ها در دنیا وجود دارد و این همه مکتب‌های مختلف و راه‌حل‌های گوناگون که پیشنهاد شده خود نشانه‌ای از این هرج و مرج و عدم تعادل است و در عین حال این اوضاع آشفته و بی‌بندوبار که حکمفرما است بشارتی است که راه معتدلی به وجود خواهد آمد زیرا هر چیزی که به افراط برسد عکس‌العمل خواهد داشت.

این است مطالب روشن و واضح و آشکاری که بی‌پرده از حقایق الهی بر طالبان راه حقیقت عرضه می‌دارم و امید است مورد قبول قرار گیرد.