محبوب من

گلهای راهنمایی جلد دوم

عشق تاروپود جهانیان است و محور عالم وجود بر حول عشق می‌‌گردد و چنان که گفته شد نام‌های مختلفی که بر عشق می‌نهند مانند عشق حقیقی و مجازی و فروعاتی که در این رشته پدید آمده مثل اشتیاق، شوق، علاقه همه جزء عشق است و درجات مختلفۀ قوی و ضعیف آن است که نام‌های مختلف گرفته لیکن ماهیت آن یکی است.