هرچه خواستم یافتم

گلهای راهنمایی جلد دوم راز و نیاز با معشوق
مسافری در طلب مقصد خسته و تب‌آلود اینک که به مقصد رسیده لذت می‌برد. (عکس بالا شخصی موسوم به فرانسیس جویان فرانسوی را نشان می‌دهد که 57 روز و 13 ساعت و 44 دقیقه تنها در یک قایق در میان اقیانوس‌های جهان سفر کرد و اینک لذت بودن در کنار خانواده را احساس میکند.)

یافتم، یافتم، آنچه را که سالیان دراز و ایام و لیالی پی در پی به دنبالش بودم یافتم. آنچه را می‌خواستم در اینجا دیدم. این مقام تحصیل حاصل و نیل به مراد است. عقل و سرنوشت و تقدیر و هر چه در عالم می‌گفتند و اشاره می‌کردند همه اینجاست. این دریایی است که هر چه بخواهی در آن توانی یافت. چه خوشبختم که به منبع و منشأ اصل دست یافتم. چه خوب پناهگاهی پیدا کرده‌ام.


ای کسانی که در تکاپوی حقیقت هستید، بکوشید شما هم به این منبع دست یابید و در این دریای نور غرق شوید. این است حقیقت عشق و تجلی محبت. این است مقام عابد و معبود و خالق و معشوق که به نقطۀ اتصال می‌رسد. اینک که کلماتی از دهان واله و شیدای حق برشنیدید بگذارید سخن دیگری هم در این وادی بر زبان آورم.