شرمندگی

گلهای راهنمایی جلد دوم راز و نیاز با معشوق

از این سخن عقل خجل شده گفتم: «راست می‌گویی، تویی که مرا به این راه سوق دادی. پس تو از این عشق دور نیستی و مخالف با آن نبوده‌ای بلکه محرک و منشأ آن هستی.»