خلاصۀ مطالب بالا در یک رباعی

گلهای راهنمایی جلد دوم حل مسئلۀ مشکل کثرت و وحدت
گفتم: کثرت، گفت: که جمع است مرا گفتم: وحدت گفت: یکی هست مرا
گفتم: تو یکی، گفت: که روح است جدا گفتم: که دویی گفت: یکی هست خدا