ای عزیز دقت کن

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست فداکاری در راه دوست

پس مرا وحشتی از تهدید و مرگ و این قبیل امور نیست زیرا عابدی هستم در راه معبود. چه افتخاری بالاتر از این؟ امر و دستور الهی را به جا می‌آورم. سخنم سرسری نیست و خودخواهی در کار نمی‌باشد.

اینک ای یار عزیز و دوست گرامی که این سخنان را به خوبی شنیدی و درک کردی. قوای خود را متمرکز کن. توجه خود را معطوف نما، هوش و ادراک و حواس خود را به دست عقل بسپار و از فرمان عقل پیروی کن و آنچه شنیدی مورد تعمق و تدبر و موشکافی قرار ده.