کلی‌بین باشید

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست پرهیزکاری
خداوند بشر را برای این دنیا آفریده و باید وظایف دنیایی خود را همراه با عبادت الهی انجام دهد. چه احتیاجی است که برای عبادت مانند این مرتاض هندی شب و روز به این وضع ناراحت بایستد یا مانند رهبانان کوه‌نشینی اختیار کند؟

برخی کسان که بویی از حقیقت برده و گوشه ناچیزی از آن را دیدند به همان متمسک شدند و فقط همان را گرفتند و دیگر هم به غور و تدبر و فهم آن نپرداختند. فکر نکردند این گوشۀ دامان که از لای در بیرون مانده متعلق به لباسی است که به تن کسی برازنده است. همان را دیدند و دربارۀ همان به قلم‌فرسایی و سخنگویی مشغول شدند. برای این کار ناچار اختلاف‌ها انداختند و از همۀ خوبی‌ها فقط پرهیزکاری خشک را قبول کردند و پرهیز را این پنداشتند که گوشه‌ای بنشینند و از همه چیز دامن فرا چینند و دیگر هیچ نکنند. اما آنها که عاقل بودند برای فهم حقیقت احتیاج به گوشه‌گیری نداشتند.