ماده روح دارد

گلهای راهنمایی جلد دوم آرامش وحدت
هیچ جسمی بدون روح نیست حتی جسم مرده، منتها چون ماشین جسم خراب شده از حرکت افتاده است. اما سلول‌های این جسم با عمل پوسیدگی خود و تغییرات و تحولاتی که پیدا می‌کنند به همراه روح عالمی باز هم نقشی در این جهان لایتناهی انجام می‌دهند و هرگز از بین نمی‌روند و از حرکت و کار باز نمی‌مانند. ( در این عکس زن عرب، عزادار شوهر و بچه هایش را مشاهده می کنید.)

روشن است که آنچه در عالم وجود دیده می‌شود و آن را ماده می‌خوانند از روح خالی نیست و همه چیز دارای روح است و نیروی روح با همه اجزاء عالم کار می‌کند و روح سراسر جهان لایتناهی را پر کرده و ذره‌ای نیست از آن خالی باشد و خلأ روحی در بین نیست.

اما معمولاً بشر اجسامی را که در دنیا می‌بیند و آنچه را به شکل جسم بنگرد ماده می‌خواند و بی‌روح تصور می‌کند. در صورتی که گفتیم هیچ چیز بدون روح نمی‌باشد و آنچه را که نمی‌بیند یا خیلی ریز است و به چشم او نمی‌آید روح می‌خواند. در حالی که تفکیک و جدایی بین آنها غلط است و آنچه در عالم وجود دارد یک است و حکم وحدت بر آن جاری است زیرا دیدیم که حتی یک گلبول هم دارای روح و نیروی حیاتی است.1

اگر جسم را بدون انرژی و نیرو و روح تصور کنید قابل وجود نیست یعنی هیچ است در این صورت چرا ماده بگویند، آن را هیچ بنامند. پس ماده هم به تناسب خود قدرت دارد منتها هر جسمی قدرتش به تناسب خود او و زندگی است که دارد. علمای طبیعی که سرّ تشکیل کوه‌ها و تغییرات ارضی و آب‌ها و عمل آب و باد و یخ و آفتاب را در زمین بررسی می‌کنند و به سرّ تحولات مواد زمینی آشنا می‌شوند زودتر می‌توانند به وجود روح و زندگی در مواد پی ببرند.

پانویس ها

  1. برای اطلاع بیشتر از وجود روح در همۀ مظاهر عالم از قبیل حیوان، گیاه، آب، خاک و کرات به کتاب دینامیسم آفرینش رجوع شود که در آنجا به طور واضح بیان شده است. دربارۀ وحدت بین روح و ماده به صفحۀ 56 سالنامۀ نور دانش 1348 رجوع فرمایید.