آیینۀ باطنی عشق

گلهای راهنمایی جلد دوم پایۀ وحدت بر عشق است
به خاطر پاکی و بزرگی عشق است که بشر خواهان آن می‌باشد. این عشق آیینه‌ای است که می‌خواهد باطن خود را در آن بنگرد. تجلی عشق پاک را در نگاه این مادر به فرزند خود می‌توان یافت.

به خاطر پاکی و بزرگی عشق است که بشر خواهان و طالب آن است و درواقع آیینه‌ای است که می‌خواهد عشق باطنی خود را در آن بنگرد و از آن عشق لذت برد. لذت او از این داستان‌های مکرر به خاطر همان است و مانند بانویی که از دیدن شکل خود در آیینه سیر نمی‌شود بشر هم از تماشای انعکاس عشق خویش در دیگران سیر نخواهد شد. و اما عشق او چیست؟ عشق واقعی او همان عشق عالمی، همان عشق به مبدأ است لاغیر.