تشبیه غلط است

گلهای راهنمایی جلد دوم هستی عالم از اوست خداشناسی

این اشکالات در نتیجۀ آن است که اصل تشبیه غلط است و تعیین وجود انطباع یا انعکاس یا تصویر یا مثال که گفته‌اند و تقسیم به جوهر و صورت و هیولا و عکس و عاکس و این قبیل امور همه غلط است و مثالی بوده است که حقیقت ندارد. این نکته را می‌توان در یک عبارت کوتاه بیان کرد: «هرچه هست اوست و جز او نیست».