تجلی ذات

گلهای راهنمایی جلد دوم هستی عالم از اوست خداشناسی

ذات خارج از این عالم نیست و وحدتی که ما می‌گوییم که همان امر متعال است در حکم تجلی و تظاهر ذات و تمام اجزاء و اعضا این عالم و تمام کهکشان‌ها و کرات، فضاها، عناصر، آسمان‌ها و هرچه به فکر بشر می‌رسد و آنچه بشر تاکنون دانسته و آنچه بعداً خواهد دانست به اضافۀ امر او (امر متعال) می‌باشد.