عمل نانوا

گلهای راهنمایی جلد دوم هستی عالم از اوست خداشناسی
استاد نانوا باید در کار خود ماهر باشد. حتی این نانوای روستایی که تنور خود را به بدوی‌ترین شکل ساخته است باید راه کار را خوب بداند.

یک نانوا آرد، نمک و سایر وسایل را برای پخت نان در اختیار دارد و خود نیز در این فن استاد است و با مهارت کامل این مواد را با به هم ترکیب می‌سازد تا نان بپزد. موادی که نان از آن ساخته می‌شود و سیر تکاملی متدرجی را می‌پیماید تا به صورت نان درآید و یک بشر آن را مصرف کند و بخورد. وقتی نان درست شد دیگر کارش تکمیل شده و به تکامل رسیده است؟ خیر. بعد از آن که بشر آن را مصرف نمود موادی که نان را ساخت بعداً به صورت‌های دیگر درمی‌آید و بعد از طی تحولات زیاد و گذراندن میلیاردها مراحل بیشمار باز هم به صورت آرد و نان ممکن است درآید و این حول و تحول همچنان ادامه دارد.

وقتی نانوا کارش را امروز تمام کرد آیا دیگر وظیفه‌اش به پایان رسیده؟ خیر. فردا هم نان می‌سازد و پس‌فردا هم می‌سازد و فرضاً آن نانوا نباشد عمل نانوایی ادامه می‌یابد و نان پخته می‌شود و کار نان پختن تمام نخواهد شد. تمام امور عالم این طور است.