تطبیق با عقل

گلهای راهنمایی جلد دوم هستی عالم از اوست
یکی از مظاهر گردش عالم جریان آب در طبیعت است و دوران گردش موجودات از جانب خداوند و به سوی خداوند شباهت به این گردش دارد. در اینجا رودخانه را که یکی از مراحل گردش آب است ملاحظه می‌کنید.

علما و دانشمندان سابق در ضمن تفکر و تعمق در این حقایق فکری متوجه شده بودند که اشکالی در کار می‌آید که با عقل وفق نمی‌دهد. این است که برای چاره‌جویی و توافق دادن حقایق با هم به تأویلات دور و دراز و ناصحیح متوسل می‌شدند و تعبیرهای گوناگون می‌کردند که به جای این که مشکلی را حل نماید بر مشکلات می‌افزود تا امروز که آن را به صورت یک مسأله متناقض غیر قابل فهم درآورده است.زیرا اگر آن نوع کمال مطلق باشد دیگر احتیاج ندارد یک مسیر و دوره‌ای را طی کند و از آنجا شروع شود و دوباره به آنجا بازگردد. حل این مسئله چگونه خواهد بود؟ توجه کنید تا در این مقال برای شما بگویم.