چند داستان جالب پراکنده

گلهای راهنمایی جلد دوم

یکی از علل غم و اندوه کسالت روحی است که تولید کسالت در جسم می‌شود. زیرا جسم و روح در بدن به هم پیوسته و یک واحد به شمار می‌روند. کسالت روح باعث ضعف مزاج و عدم علاقه به کار می‌شود. بشر باید همیشه شاد و خرسند باشد و به وسیلۀ تفریحات سالم و نیکو جسم و روح به وجد آید.

در میهمانی خواهران و برادران، اقوام و دوستان و نزدیکان با بیانات شیرین و نمکین، روح و جسم را شاداب و شکوفا کنید که به روحیه و سلامت شما کمک خواهد کرد.

بهترین غذای روح تبسم و ذوق و شادمانی است که در ضمن پند و اندرز سودمند با تعادل شوخی و تفریح برای رفع خستگی و غم و اندوه بسیار نافع و تجدید حیات و نیرو می‌شود.

این دستورات برای سرور و شادمانی در مجالس و کتب و نوشته‌ها مفید است و رفع خستگی می‌کند. اینک چند حکایت جالب پراکنده و آموزنده و تفریحی برای خوانندگان گرامی نقل می‌شود: