نور و حرارت

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت قدرت خلاقه نورالانوار
تابش نور باعث ایجاد حرارت در اجسام می‌گردد. این قانون را می‌توان با گرفتن یک ذرّه‌بین در مقابل نور خورشید آزمود.

تابش نور باعث ایجاد حرارت در اجسام می‌گردد. این قانون را می‌توان با گرفتن یک ذرّه‌بین در مقابل نور خورشید آزمود. سطح ذرّه‌بین نور را به یک نقطه متمرکز می‌سازد و ایجاد اشتعال می‌کند. اگر کاغذی در کانون تابش نور پشت ذرّه‌بین بگیرند کاغذ می‌سوزد.