یک مثل از بازی با لفظ «نیستی»

گلهای راهنمایی جلد اول نور نوین یا نورالانور اشتباه درباره ذات خداوندی

مثل این می‌نماید که بگوییم مذهبی نیست و منکر آن شویم، بعد بگوییم هست. اگر نیست چطور هست و اگر هست چطور نیست، حقیقت این است که مذهبی هست و حالا که مذهب هست پس آن هم هست و همیشه هست است و نیستی اساساً وجود ندارد. این است که درباره هستی صحبت می‌کنیم و می‌گوییم هستی همیشه بوده و خواهد بود و مسبوق به نیستی نبوده یا بعدها نیست نخواهد شد. این نکته است که درکتاب «دینامیسم آفرینش» به تفصیل شکافته‌ام و احتیاج به تکرار نیست. خواستاران بدان رجوع فرمایند.