فکر بشرقابل توقف نیست.

گلهای راهنمایی جلد اول نور نوین یا نورالانور اشتباه درباره ذات خداوندی

اگر اشخاص در عهد جاهلیت یا قرون وسطای تیره کوشیده‌اند جلو فکر بشر را بگیرند و مانع از جولان آن شوند، در عمل دیده‌ایم که هیچ دیوار و سدّی نتوانست چنین‌کاری انجام دهد و کلیه سدهایی که روحانیون اروپایی قرون وسطی و سایر طبقات مخالف‌ گسترش دانش، در مقابل افکار آزادفکران و روشنفکران کشیدند دوامی نکرد و جلو فکرها باز شد و با گشوده شدن موانع، علم ترقی برق‌آسا نمود. اگر این موانع کنار نمی‌رفت و این آزادی فکر پیش نمی‌آمد، هنوز بشریت در دنیای تاریک قرون وسطی به سر می‌برد و این همه ترقی در علم تجلّی نمی‌کرد.