پدیده‌های بزرگ عالم

گلهای راهنمایی جلد اول نور نوین یا نورالانور

آنچه پدیده در عالم وجود هست، همه رعد و برق‌ها، پاره شدن هوا، ترکیبات جوی، نور و نیرو، صدا و حرکت و آنچه در کرات و در مخلوقات و موجودات صورت می‌گیرد، نتیجه این قبیل فعل و انفعالات شیمیایی است.