عمومیت ترکیبات

گلهای راهنمایی جلد اول نور نوین یا نورالانور

ترکیب شیمیایی منحصر به اجسام و عناصری که در علم شیمی تاکنون بیان شده نیست، بلکه جنبه عمومی عالمی دارد، یعنی به همین قیاس که می‌بینید با ترکیب عناصر به یکدیگر، اجسام جدیدی به وجود می‌آید که دارای خواص تازه است. به همین نحوه در سراسر عالم عملی چنین صورت می‌گیرد و هنگامی که نیروهای مختلف و عناصر گوناگون داخل یکدیگر می‌شوند، ترکیبات شیمیایی به وجود می‌آیدکه از آن ها خواص و آثار و نیروهای جدیدی ایجاد می‌گردد.