کالای عشق وحدت

گلهای راهنمایی جلد اول
عامل عشقم و بازار بتان مأوایم هر دلی پیش من و مهر و وفا کالایم
وحدت و صلح متاع است و چنین آمالم سخن ازکان زر و علم و هنر آرایم
شده سودم به عیان وصف صفاتش به صفا در جهان تاجر و ارزنده بود دیبایم
همه او را نگران رونق بازار منم روشنی‌بخش و درخشنده و بی‌پروایم
جلوه یار بود رهبرم از روی کمال بهره‌مند از می محبوب بهین والایم
لاجرم محرم رازم بنگر سوی خدا گرچه بی‌پرده در انظار بسی گویایم
بود این نقش و نگارم به نظر فیض‌اله موقع رحمت و لطف و کرمش حالایم
هر سعادت بنوازی به از اینم نبود حشمتا طالع نیک است و رهی پیمایم