عبرت از گذشتگان

گلهای راهنمایی جلد اول تعلیمات باستانی و حقایق نوین

زندگی گذشتگان عبرتی است برای حال. هرگاه همه تعلیمات مختلف را روی هم ریخته از ادیان و علوم و فلسفه‌ها و حکمت‌ها و هنرها و فنون، عقل و خرد شما حکم خواهد کرد که بهترین طریق ‌کدام است و ناچار باید از خرد پیروی کنید. همان طور که قرآن دستور فرماید: «ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا» (سوره بنی‌اسرائیل، 36).