آزادی و خوشی

گلهای راهنمایی جلد اول تعلیمات اخلاقی پیامبران

لذا یکی از مهمترین اصول تأمین مسرّت و خوشی در زندگانی، تمرین و مداومت در اعمال خیر می‌باشد. نکته دیگری که باعث ناراحتی زندگی است، مقید کردن فکر خود در بندهای گرفتاری و تعصّب جاهلیت است که عکس آن نیز یعنی آزادی نسبی باعث خوشی و مسرّت است.