رفع علل حزن

گلهای راهنمایی جلد اول تعلیمات اخلاقی پیامبران

چون علل ایجاد حزن مختلف است، طبعاً راه فرار از آن ها نیز مختلف می‌باشد و بایستی علت را از بین برد تا معلول هم نباشد. این یک قاعدۀ کلی جهان است؛ اما در عمل می‌بینیم که کمتر ممکن است‌ کلیه علت‌های گرفتاری و حزن را بتوان ریشه‌کن نمود. اگر انسان بتواند امور مالی را منظم کند و فرضاً سلامت خود را با بهداشت تأمین نماید، ناراحتی ناشیه از دیگران را چه کند؟ با حسادت حسود چه عملی انجام دهد؟