سعی درآموزش

گلهای راهنمایی جلد اول راه درس آموختن
اگر توجه و دقت در درس مبذول نگردد نتیجه‌ای از تعلیمات استاد به دست نخواهد آمد.

‌ای فرزند، پس از این که عیوب جسمی و اخلاقی خود را که مانع ترقی و سد راه پیشرفت است یافتی و آن ها را از خویشتن زدودی، آن گاه وظیفه آموختن حقایق و دروس فرا می‌رسد.

در هنگام آموختن برای اینکه مطلب را درست دریابی و بدانی، بایستی تمام سعی و توجه خویش را به فرا گرفتن دانش مبذول داری تا بتوانی از آن نتیجه برگیری.