تحصیل کمالات و مقام برای بشر

گلهای راهنمایی جلد اول اندرز به فرزند
کسب درس و فضائل اخلاقی چه برای کودکان و چه برای بزرگسالان احتیاج به توجه، پی‌گیری و مداومت و علاقه و عشق دارد.

بنابراین هر فرزندی این سخن را باید آویزه گوش سازد که در تحصیل علم و کسب کمالات اخلاقی بکوشد و تا می‌تواند در این راه، گوی از میدان برباید، اما بایستی این ‌کار با صبر و بردباری انجام شود و همان طورکه عجله در هر کاری مذموم و شتاب در هر امری مخرّب است، در کسب علم نیز بایستی از آن دوری‌ گزید و به صبر و بردباری پناه جست. نخستین زیان شتاب آن است که به علت افراط، شخص را از تعقیب علم دلسرد و بری می‌سازد.

هر کسی که صاحب هنر است و در هر رشته از هنر تخصصی دارد و یا مهارتی به هم زده است، در همه جا عزیز و سربلند است و هرگز در زندگانی در نمی‌ماند و همه مردم او را دوست می‌دارند و موقعیتی پیدا می‌کند که در اصطلاح دنیوی او را سعید و سفیدبخت می‌خوانند.