خانوادۀ پرمحبت

گلهای راهنمایی جلد اول بانوان پی‌گزار بنای محبت و نکوکاری در خانواده‌اند
مهرو محبت خانوادگی در اثر همکاری بانوان و مردان صورت می‌پذیرد. این محبت باید تا هنگامی که زنده‌ایم ادامه یابد. در اینجا یک پدربزرگ و مادربزرگ به همراه نوه‌های خود دیده می‌شوند.

داستان بالا ثابت می‌کند که در محیط زندگی هرگاه مرد و زن با یکدیگر سازش و هماهنگی داشته باشند، زندگی خانوادگی آن ها پیشرفت بسیار خواهد یافت و اگر راه نفاق و ضدیت پیش گیرند، دیری نمی‌پاید که کانون خانواده ویران می‌گردد و دچار نکث و شکست می‌شود و اگر خانواده هم باقی بماند بسیار ضعیف و کم‌ارزش است. در حقیقت حکم سیم مثبت و منفی برق را دارد که اگر سیم‌ها خوب به هم متصل و پیوند آن ها محکم باشد خوب کار می‌کند و برعکس هرگاه خللی در آن ها باشد و سیم‌ها درست به هم بسته نباشد و هر آن بیم جدایی و انفصال آن ها برود، نتیجه مطلوب نخواهد داد.