تأثیر مهربانی زن

گلهای راهنمایی جلد اول بانوان پی‌گزار بنای محبت و نکوکاری در خانواده‌اند
در اثر محبت بانوان کانون گرم خانوادگی ایجاد و اطفال تربیت می‌شوند.

برای روشن شدن مطلب مثال کوچکی می‌زنیم: بامدادان که مرد از منزل به عزم کار خارج می‌گردد، اگر زن با او یاری و حسن سلوک و محبت و همراهی و حسن تفاهم نشان دهد باعث تشویق مرد، بالا بردن روحیه وی، تقویت نیروی او و شوق و اشتیاق و قدرت وی به کار و فعالیت می‌گردد. برعکس هر گاه خدای نخواسته بانوان محترمه از در ناسازگاری درآیند و به جای مهر و مدارا و محبت راه نزاع و مشاجره و ایذاء روح شوهر در پیش گیرند، او نمی‌تواند نیروی باطنی و فعالیت خود را درست به کار اندازد. این یک مطلب روشن است که تقریباً همگان آزموده‌اند.