زیان رساندن به دیگران زیان رساندن به خویش است

گلهای راهنمایی جلد اول