منافع خود و دیگران

گلهای راهنمایی جلد اول از آزار دیگران بپرهیز
مادیات است که دنیا را به سوی اضمحلال و آزار کشانده و می‌کشاند. این تصویری از قتل عام مای لای در ویتنام است که خود آمریکایی‌ها نیز از آن اظهار تأسّف فوق‌العاده کردند. اینها زن و بچه و افراد بی‌آزارند که قربانی جنگ شده‌اند.

در طی‌ گذشت زندگانی از آنجا که منافع شخص و اقدام به حفظ بقا و نگاهداری تن ممکن است، گاهی تصادم با منافع دیگران پیدا کند، از این رو تعارضی پیدا می‌شود که از آن زیان‌هایی متوجه اشخاص می‌گردد و اختلافات بیشتر از آنجا ناشی می‌شود. هرگاه معنویات بر مادیات تفوق پیدا کند، صفا و رفع اختلافات و کدورت‌ها جایگزین نزاع‌ها و کینه‌ها و تیرگی‌ها می‌گردد. همین مادیات است ‌که دنیا را به سوی اضمحلال و آزار کشانیده و می‌کشاند و وجود این حالت خود بهترین ‌گواه غلبه کردن مادیات بر معنویات است، هرچند که بیشتر زیان‌ها از اختلاف ظروف مغزی و هوی و هوس و خودخواهی و خودپرستی و حرص و افراط و زیاده‌خواهی سرچشمه می‌گیرد، اما می‌توان گفت‌که در مسیر زندگانی، انسان‌ گاه ممکن است به نقاطی برخورد کند که این گونه تصادم‌ها اجتناب‌ناپذیرگردد. چنان که در فعل و انفعالات قوای‌طبیعی نیز گاه حرکات یک عامل، باعث لطمه به عامل دیگرمی‌شود. پوست روی طبل مقدرش آن است‌ که از چوب طبل دائماً ضربه بخورد و چوب هم وظیفه‌ای جز این ‌کار ندارد و اگر خودداری ‌کند وظیفه خود را انجام نداده است. چکش وظیفه‌اش این است‌ که سنگ را خرد کند.